About us

Advisor

  1. Home
  2. About us
  3. Advisor

Advisor

Akihiko Kondo

Chihiro Maeda

Daisuke Ishikawa

Edward Willems

Fumiaki Ikeno

Fumiaki Yumoto

Hiroaki Izuma

Hirotaka Saso

Hiroyuki Tonoi

Jun Miyagawa

Kazuhiro Chiba

Kensaku Yamamoto

Koichi Sumida

Mari Yamamoto Regnier

Masaharu Hanawa

Masashi Hattori

Satoshi OGAWA

Sho Yoshizawa

Taisuke Igaki

Takashi Takenoshita

Takeshi Komatani

Takuya Matsui

Tatsuaki Kitachi

Wataru Mizunashi